Kallebäcks Terrasser

Bostäder, Göteborg, 2020, Tävlingsförslag

Inbjuden tävling gällande utformning av bostadskvarter med punkthus vid Kv 6 och Torget vid Kallebäcks terrasser i Göteborg.

Kvarteret är utformat med kostnadseffektivt byggande i åtanke. Trots att bostadsbebyggelsen endast utgörs av ett fåtal lägenhetstyper, uppnås ändå ett balanserat utbud av lägenheter i varierande storlek. Bostädernas yta utgörs av ca 15.000 kvm BTA.

Förslaget skapar en attraktiv boendemiljö med fokus på förutsättningar för ett rikt folkliv. Den delvis kringbyggda gården innehåller mycket grönska, medan kvarterets gator kantas av restauranger och butiker. Gatuplanet kan liknas vid en tung sockelvåning, och bland verksamheterna i denna del förläggs också entréer till trapphusen som försörjer de ovanliggande bostäderna.

Kvarterets lägre bostadsbebyggelse vilar på den underliggande sockelvåningen och sluter sig kring den gröna gården. Dock tillåts ett fåtal öppningar i kvarteret. Dessa förekommer dels vid bebyggelsens sydöstra hörn i enighet med kvarterets detaljplan, men också vid det höga punkthuset. I det senare fallet lämnar den mer traditionella kvartersbebyggelsen plats åt höghuset som tillåts att självständigt vila ovanpå sockelvåningen. Den höga byggnadens utformning är anpassad efter intilliggande kvartersbebyggelse – huset är exempelvis smalare mot gatan för att lämna plats åt Hus 6.

Beställare: Wallenstam