Kv Rödbro

Tävling, Markanvsning, 2019

Markanvisningstävling utförd tillsammans med Serneke gällande utformning av nytt kvarter i centrala Falun. De föreslagna nya byggnaderna i kvarteret rymmer ett vårdboende, kontorslokaler samt olika publika verksamhetslokaler; de senare förlagda i entréplan.

Kvarteret har i vårt förslag givits två tydliga ansikten. Det ena vänder sig norrut mot ”stenstaden”, den gamla kvartersstaden kring centrum. Det andra vänder sig söderut och välkomnar anländande med järnvägen och från stadens södra delar.

De norra fasaderna av kvarteret relaterar både med sin indelning och färgsättning till den omgivande bebyggelsen. Gestaltningen av dessa söker en balans mellan något intresseväckande och profilerat, något som kan signalera ett nytt ”tidslager”, och en anpassning till det befintliga stadsrummet. Fasaderna innehåller därför både mer anonyma delar och andra mer uttrycksfulla.

Fasaderna mot söder har givits ett mer vågat uttryck. I denna del av kvarteret; vänd mot den ”gruvliga” sidan av staden, kan en blinkning till den traditionella hantverks- och gruvstaden Falun anas i den roströda plåten.

Ett viktigt steg mot ett socialt hållbart kvarter har tagits genom den relativt rika funktionsblandning vårt program innehåller. Här finns, förutom bostäder, arbetsplatser av mycket skilda slag. Bottenvåningens lokaler varierar dessutom i storlek och lägen, vilket möjliggör en god blandning av verksamheter – offentliga och privata. Sammantaget främjar denna blandning att människor från flera olika grupper i samhället har skäl att röra sig i och kring kvarteret.

Beställare: Falu Kommun