Victoriagården

Handel, Kulturmiljö, Stadsplanering, Göteborg 2020, Färdigställt

Fastigheterna i Kvarteret Larmtrumman uppfördes 1815. Kvarteret ingår i Göteborgs bevarandeprogram för Göteborgs stadskärna, inom vallgraven. Kvarteret beskrivs som relativt välbevarat, med småskaliga 1800-talshus i 2-4 våningar med klassicistiska fasader. Byggnaderna betraktas som särskilt kulturhistoriskt värdefulla och är q-märkta.
Fastigheterna ägs idag av Wallenstam. 2016 fick thorbjörnsson + edgren arkitekter uppdraget att göra en förstudie på att utveckla gårdsmiljön med butiker och restauranger och i samband med detta öppna upp gården mot Södra Larmgatan och Victoriapassagen för genomgång. Uppdraget utvidgades till att omfatta även byggprojekteringsuppdraget för ombyggnad av kvarterets befintliga lokaler, främst bottenvåning och källare, ett flertal mindre nybyggnader på gården samt två råvindar som görs om till kontor.


Beskrivning av projektet:
Fasad mot Södra Larmgatan:
Fasaden mot Södra Larmgatan har restaurerats. I de övre våningarna har fasaden lagats och målats om. Takgesimsen har ersatts med ny i utseende lika den gamla. Bottenvåningen har genomgått en större ombyggnad då den förvanskats i och med tidigare ombyggnationer på 1980-talet. Enhetlighet har eftersträvats. En ny portal och passage in till gården har tillkommit. Takkupor som förser de nya kontoren på vinden har byggts.
Gården:
Ett flertal mindre butikslokaler har byggts på gården. Flera av dem har byggts ihop med befintliga, tidigare svåranvända, utrymmen. Butiksfasaderna är utformade väl anpassade till de befintliga gårdsfasaderna även om materialet oftast inte är detsamma. Tilläggen skall markera ett nytt tidslager i den byggda miljön utan att vara alltför avvikande.
En glaspaviljong, som skall inrymma en restaurang, ges ett lite mer industriellt uttryck som skall associera till gårdens historia med hantverksliv. Glasbyggnaden tillför något modernt och spännande med sina krökta fasader och färgtonade glas. Glaspaviljongen skall kontrastera mot de befintliga, strama, fasaderna, utan att inkräkta på helheten i skala och uttryck. En takterrass på paviljongen skapar vertikalitet och dynamik i gårdrummet.
Den del av gården som förblir obebyggd är en viktig del av projektet. Grönska i form av sedumtak, trädplanteringar och gröna fasader förstärker intrycket av att besökaren befinner sig någon annanstans än ute på gågatorna, i en mer skyddad, ombonad gårdsmiljö. Öppna siktlinjer mellan den befintliga och de två nyskapade passagerna till gårdsrummet markerar offentlighet och öppenhet. Sittmöjligheter i form av bänkar runt planteringar förstärker känslan av att detta är ett rum att flanera och stanna till i snarare än att transportera sig igenom.

Beställare: Wallenstam